Dobro došli na sajt Operativnog programa "Razvoj ljudskih resursa" 2012-2013

Operativna struktura

Operativna struktura za IPA komponentu IV je akreditovana od strane Evropske komisije donošenjem Odluke o prenosu ovlašćenja za decentralizovano upravljanje IV komponentom Ipe 28. jula 2014. godine.

U njenom sastavu su:

       MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNOG STARANJArukovodilac Operativne strukture

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNOG STARANJATijelo odgovorno za Operativni program i Tijelo odgovorno za prioritet/mjeru

MINISTARSTVO PROSVJETETijelo odgovorno za prioritet/mjeru

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNOG STARANJATijelo odgovorno za prioritet/mjeru

MINISTARSTVO NAUKETijelo odgovorno za prioritet/mjeru

MINISTARSTVO FINANSIJAImplementaciono tijelo

 

Nivo odgovornosti Naziv tijela u okviru Operativne strukture Odgovorna tijela u okviru Operativne strukture
Operativni program Tijelo odgovorno za Operativni program (BROP) Ministarstvo rada i socijalnog staranja
Direktorat za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova
Direkcija za programiranje i implementaciju EU fondova
 PRIORITET  MJERA  Tijelo odgovorno za prioritet/mjeru (BRPM) Implementaciono tijelo (IB)
 1. Efikasne i inkluzivne mjere aktivne politike zapošljavanja  1.1 Podrška sprovođenju najdjelotvornijih mjera tržišta rada za kvalitet radne snage i zapošljavanje  Ministarstvo rada i socijalnog staranja Direkcija za programiranje i implementaciju EU fondova

Ministarstvo finansija

Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU

 2. Unapređenje znanja, vještina i kompetencija za zapošljivost i konkurentnost   2.1 Podrška unapređenju uslova za razvoj kvalifikacija u stručnom obrazovanju i osposobljavanju  Ministarstvo prosvjete Odjeljenje za međunarodnu saradnju i Evropske integracije
 2.2 Podrška unapređenju inovativnih kapaciteta visokog obrazovanja, istraživanja i privrede  Ministarstvo nauke Direkcija za međunarodne programe i EU integracije
3. Poboljšanje socijalne inkluzije 3.1 Podrška većem pristupu tržištu rada licima sa invaliditetom i pripadnicima RAE populacije Ministarstvo rada i socijalnog staranja Direktorat za socijalno staranje i dječju zaštitu/ Direkcija za zaštitu rizičnih grupa
4. Tehnička podrška  4.1 Podrška razvoju okvira za projektnu strukturu (project pipeline) Ministarstvo rada i socijalnog staranja Direkcija za programiranje i implementaciju EU fondova 
 4.2 Podrška Operativnoj strukturi u sprovođenju Operativnog programa