Dobro došli na sajt Operativnog programa "Razvoj ljudskih resursa" 2012-2013

Šta je Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA)

Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA) predstavlja finansijsku podršku zemljama potencijalnim kandidatima i zemljama kandidatima za članstvo u Evropskoj uniji u cilju pružanja pomoći u sprovođenju reformi u njihovim društvima, zakonodavstvu, privredi.

Podrška kroz IPA I finansijsku perspektivu (2007-2013) se odvija kroz pet komponenti, i to:

 1. Podrška tranziciji i izgradnji institucija,
 2. Prekogranična i regionalna saradnja,
 3. Regionalni razvoj,
 4. Razvoj ljudskih resursa,
 5. Ruralni razvoj.

Podrška kroz IPA II finansijsku perspektivu (2014-2020) se pruža definisanim sektorima. To znači da u ovoj finansijskoj perspektivi nema podjele na komponente, već je fokus stavljen na sektore koji su blisko povezani sa Strategijom proširenja, i to:

 

 1. Demokratija i upravljanje
 2. Vladavina prava i temeljna prava
 3. Životna sredina
 4. Saobraćaj
 5. Konkurentnost i inovacije
 6. Zapošljavanje, socijalna politika i razvoj ljudskih resursa
 7. Poljoprivreda i ruralni razvoj
 8. Prekogranična i teritorijalna saradnja.

Šta je Operativni program, a šta je Operacioni identifikacioni obrazac (OIS)?

Operativni program (OP) je dokument, odnosno detaljan plan kojim država definiše kako će trošiti novac koji joj je opredjeljen kroz dostupne fondove Evropske unije u datom programskom periodu. Drugim riječima, sveobuhvatni strateški ciljevi u određenoj oblasti ili sektoru, se pretaču u prioritete i mjere, odnosno akcije i aktivnosti Operativnog programa, koje se zatim sprovode kroz projekte. 

 

Operacioni identifikacioni obrazac (Operational Identification Sheet – OIS) je posljednji korak u procesu programiranja, a slijedi odmah nakon izrade Operativnog programa. Ovi obrasci predstavljaju dokumenta koja prenose mjere, odnosno aktivnosti, definisane u Operativnom programu na praktičan nivo. Zbog toga ih često nazivaju i „mini projektima“ na osnovu kojih se kasnije razvija tenderska i projektna dokumentacija.

Koja tijela (institucije) čine Operativnu strukturu za IPA komponentu IV?

 • Ministarstvo rada i socijalnog staranja – kao Tijelo odgovorno za Operativni program i tijela odgovorna za prioritete i mjere iz oblasti zapošljavanja, socijalne inkluzije i tehničke pomoći
 • Ministarstvo prosvjete – kao Tijelo odgovorno za za prioritet i mjeru iz oblasti obrazovanja
 • Ministarstvo nauke – kao Tijelo odgovorno za prioritet i mjeru iz oblasti nauke i istraživanja
 • Ministarstvo finansija – kao Implementaciono tijelo

Koja je uloga Sektorskog odbora za praćenje (Sectoral Monitoring Committee)?

U skladu sa Implementacionom uredbom Ipe, Sektorski odbor za praćenje (Sectoral Monitoring Committee-SMC) predstavlja zvanično tijelo koje vrši nadzor nad upravljanjem i sprovođenjem programa i uspostavlja se za određenu oblast, odnosno sektor.


U slučaju IPA komponente IV, Sektorski odbor za praćenje je uspostavljen odmah po potpisivanju Finansijskog sporazuma, tačnije u decembru 2014. godine, kada je održan prvi zvanični sastanak ovog Odbora. Sastancima odbora, koji se održavaju najmanje dva puta godišnje, kopredsjedavaju rukovodilac Operativne strukture (iz Ministarstva rada i socijalnog staranja) i predstavnik Direktorata za zapošljavanje, inkluziju i socijalna pitanja (DG EMPL) Evropske komisije. Članovi Odbora su predstavnici ministarstava koja čine Operativnu strukturu, predstavnici NIPAK kancelarije, Nacionalni službenik za ovjeravanje (NAO) i predstavnik Direkcije za nacionalni fond, predstavnici socijalnih partnera, nevladinih organizacija, univerziteta, dok ulogu posmatrača u radu Odbora imaju predstavnici Delegacije EU u Crnoj Gori i Revizorskog tijela.

Ko su korisnici sredstava iz IPA komponente IV?

Direktni korisnici sredstava iz Operativnog programa „Razvoj ljudskih resursa“ 2012-2013, odnosno IPA komponente IV, su institucije neprofitnog karaktera, kao što su relevantna ministarstva i organi državne uprave, poput zavoda, zatim opštine, nevladine organizacije, udruženja, univerziteti, škole, naučno-istraživačke institucije, itd. Međutim, krajnji korisnici dostupnih sredstava su nezaposlena lica, poslodavci, učenici i nastavnici, lica sa invaliditetom, odnosno građani Crne Gore.